* تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده از زیرسیستم ها و بررسی روندها و
جریانها، نسبت ها، و همچنین بررسی فرازها و فرودها و نقاط قوت و ضعف در سطح خرد و کلان* تجميع اطلاعات شرکت ها در حوزه هاي مختلف
* تحليل تعامات و تراکنش هاي انجام شده شرکت ها به صورت تکی و تجميعی
* تعريف و تحلیل شاخص هاي ارزيابی شرکت ها
* تحليل الگوي خريد و فروش شرکت ها به صورت تکی و تجميعی
* تحليل الگوي انبارش استانها به صورت تکی و تجميعی
* تحليل صورت هاي مالی شرکت ها به صورت تکی و تجميعی
* تحليل وضعيت منابع انسانی شرکت ها به صورت تکی و تجميعی
* ارزیابی سودآوری در سطح محصول، شعبه و شرکت
* تحلیل مراکز هزینه، مراکز سود، مراکز درآمد و مراکز سرمایه گذاری
* گزارشات تحلیلی بهای تمام شده و کنترل هزینه با ابزارهای حسابداری مدیریت
* محاسبه و تحلیل نسبتهای عمودی و افقی
* محاسبه، تحلیل، پردازش و گزارش KPI در سطح فردی، واحدی و شرکت/ سازمان