یکپارچه با سیستم های کارگزینی، پرسنلی، حسابداری و مدیریت تردد


اطلاعات پایه:
* امکان تعریف دوره های حقوقی سازمان
* تعریف نامحدود عوامل حقوقى با قابلیت فرمول نویسى به تفکیک نوع استخدام
* انتخاب و تنظیم پارامترها برای اعمال در فیش حقوقی
* امکان مدیریت وامهای پرداختی به پرسنل و کسر ماهانه اقساط
* امکان مدیریت مساعده پرداختی به پرسنل و محاسبه ی آن در کسورات فیش حقوقی
* اعمال تنظیمات لازم در خصوص بیمه ، مالیات پرسنل و شرکتعملیات:
* امکان ثبت دستی مقدار عوامل حقوقی
* امکان محاسبه حقوق معوقه حکمی و کارکردی با سرعت و دقت بسیار بالا
* امکان انتقال اطلاعات کارکرد، احکام، اقساط وام و سایر عوامل مزایا و کسور از
طریق فایل (بارگذاریاطلاعات حقوق)
* امکان محاسبات حقوق بصورت انفرادى/ گروهى
* امکان مدیریت وامهاى پرداختى به پرسنل و کسر ماهانه اقساط
* امکان طراحى و تنظیم خروجى چاپى و تصویرى فیش حقوق به تعداد نامحدود
* گردش کارکرد پرسنل جهت تایید بر اساس روال تعیین شده سازمانی (کارتابل کارکرد)
* صدور سند مالی حقوق و دستمزد بصورت مکانیزه و مطابق با ساختار دلخواه


گزارشات:
• گزارشات فیش حقوقی پرسنل به صورت انفرادی یا گروهی
• محاسبه و تهیه دیسکت به بیمه
• محاسبه و تهیه دیسکت مالیات
• مشاهده عوامل حقوقی پرسنل
• امكان ارائه لیست حقوقی از طریق دیسكت به بانكها
• گزارش حقوق دریافتی پرسنل