اطلاعات پایه:
* تعریف مواد اولیه ، کالای درجریان ساخت و محصول نهایی 
* تعریف محصولات اصلی و محصولات فرعی 
* تعریف چرخه های تولید ( ورود مواد اولیه ، خطوط تولید ، انتقال از خط تولید به انبار ، برگشت از خطوط و ....)
 * تعریف مبنای جذب سربار 
* تعریف مراکز هزینه 
* تعریف مبنای تسهیم هزینه های واحدهای خدماتی و پشتیبانی 
* تعریف فعالیت 
* تعریف نحوه تخصیص بهای فعالیت به محصول 
* تعریف ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی و سهم مجاز ضایعات مراکز تولید


عملیات:

* بازخوانی اطلاعات از حقوق ودستمزد ، خرید وتدارکات ، حسابداری و امور قراردادها

* محاسبه بهای تمام شده کالای در جریان ساخت

* محاسبه بهای تمام شده محصول

* بهای تمام شده محصولات اصلی و محصولات فرعی

* برگشت از خطوط تولید

* محاسبه ضایعات

گزارشات:

* گزارش بهای تمام شده واقعی محصولات ( بر اساس مراکز و تولید نهایی )

* گزارش تطبیقی بهای واقعی و استاندارد و محاسبه انحرافات

* گزارش انحرافات به تفکیک عوامل تولید (مواد ، دستمزد و سربار )

* گزارش محصولات اصلی و محصولات فرعی

* گزارش ورود وخروج مواد در خطوط تولید

* گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز

* مقایسه بهای تمام شده تولید در سالهای مالی

* گزارش ضایعات تولید

* گزارش دوباره کاری

* گزارش بهای محصول در مراکز

* گزارش سربار واقعی به تفکیک مرکز و عوامل هزینه

* محاسبه نقطه سربه سر و حاشیه فروش

* ارزیابی برون سپاری خطوط تولید

* گزارش جامع بهای تمام شده