* تعريف برنامه هاي رفاهی
* امکان ارائه پیشنهاد برنامه های رفاهی توسط هر واحد
* پيش بينی هزينه براي هر برنامه رفاهی
* انتخاب و تاييد نهايی برنامه رفاهی
* ثبت اطلاعات اجراي برنامه رفاهی
* ثبت پیشنهاد و انتقاد کارکنان در خصوص برنامه های رفاهی