* ثبت مشخصات خودروها (تمليکی ، اجاره اي)
* درخواست خودرو توسط هر واحد
* ثبت اطلاعات بيمه خودرو
* گزارش وضعيت بيمه هر خودرو
* اعلام زمان بيمه خودروها