* ثبت اطلاعات عمومی سهامداران و نمایندگان قانونی سهامداران
* ثبت اطلاعات افزایش یا کاهش سرمایه
* ثبت اطلاعات پذیره نویسی سهام
* ثبت و تحلیل عملیات معاملات سهام
* بازخوانی اطلاعات معاملات سهام از بورس
* اطلاعات دریافت و پرداخت به سهامداران
* محاسبه سود هر سهم مطابق استاندارد حسابداری
* معرفی کارگزاران * چاپ برگه سهام
* ارسال پیام کوتاه به سهامداران
* تهیه دیسکت سود سهامداران و ارائه به بانک جهت پرداخت
* صدور سند بستانکاری سهامداران
* ثبت و تحلیل معاملات حق تقدم سهام
* ثبت و تحلیل اطلاعات نقل و انتقالات قهری، وکالتی و وثیقه ای
* گزارش جامع اطلاعات سهامداران
* گزارش جامع معاملات سهام و حق تقدم سهام
* گزارش جامع از معاملات سهام قهری، وکالتی و وثیقه ای
* گزارش جامع دریافت و پرداخت به سهامداران
* گزارش جامع از فرآیند پذیره نویسی سهام
* گزارش جامع از افزایش یا کاهش سرمایه