* ثبت رئوس برنامه هاي آموزشی
* ثبت سرفصل هاي هر برنامه آموزشی
* امکان انتخاب و پيشنهاد برنامه هاي آموزشی توسط هر واحد
* بررسی وتاييد نهايی دوره هاي آموزشی
* تعريف برنامه برگزاري کلاس هاي آموزشی
* ثبت مشخصات شرکت کنندگان
* برگزاري آزمون
* ثبت نتايج آزمون براي هر کارمند
* تحليل هر برنامه آموزشی