. شناسایی ، تحلیل گری ، رهگیری و گزارشگری یکپارچه اطلاعات دارایی های واحد تجاری
. گروه بندی اموال به تعداد سطوح نامحدود
. صدور اتوماتیک سند حسابداری برای رویدادهای اموال
. یکپارچه با سیستم های خرید و تدارکات، حسابداری و مدیریت انباراطلاعات پایه:
* تعریف مراکز هزینه به صورت ساختاردرختی و با سطوح نامحدود
* تعريف محل هاي استقرار اموال به صورت ساختاردرختي و با استفاده از تنظيمات دلخواه 
      و بدون محدوديت
* تعريف گروه هاي دارايي به صورت ساختاردرختي
* تعريف جمع دار اموال
* تعریف قوانین استهلاک
* تعريف انواع دارايي به تفکيک منقول و غير منقول، مشهود و نامشهود، انباري، اموالي و...
* تعريف دارايي به صورت گروهي، انفرادي
* تعريف ساختار پاک دارايي براي توليد خودکار شماره پاک و ثبت پاک قديم
* امکان تنظیمات سرفصل حسابداری مربوط به عملیات مختص به
      دارایی (استهلاک، خرید دارایی،جابجایی،اسقاط، فروش و ...)

 

عملیات:
* تولید دارایی بر اساس ساختار پلاک تعریف شده
* ورود دارایی
* استقرار دارایی در محلهای استقرار اموال
* خرید مستقیم
* انتقال از انبار
* انتقال (جابجایی) دارايي بين افراد، محل هاي استقرار و با تاريخ و شماره اسناد تحويل
* امکان تجزیه اموال و همچنین بازگشت از تجزیه آن
* محاسبه استهلاک دارايي به صورت انفرادي و گروهي با رعايت آخرین تغ ييرات در قانون استهلاک
* امکان محاسبه استهلاک در دوره بلااستفاده بودن و استفاده دارایی
* صدور اسنادحسابداری مربوط به کلیه رویدادهای مربوط به دارایی ها نظیر خرید ، فروش، استهلاک، و...
* امکان خروج اموال
* فروش
* اهدا
* اسقاط
* بلااستفاده کردن
* صدور بیمه نامه
* سرشماری دارایی
* امکان استفاده مجدد از دارایی
* امکان ارزیابی مجدد دارایی
* امکان معاوضه اموال
* تعمیرات اساسی دارایی ها


گزارشات:
* گزارش مرور دارایی ها به صورت ماتریسی
* گزارش خلاصه عملکرد دارایی
* گزارش مغایرت اسناد
* کاردکس دارایی
* گزارش ریز استهلاک
* گزارش دارایی های اسقاط شده
* گزارش اموال تحویلی واحدها
* تغیيرات و جابه جايي دارايي
* گزارش اموال معاوضه
* گزارش تحلیلی عملکرد دارایی
* گزارش تحلیل استهلاک
* گزارش مرور دارایی
* گزارش تعمیرات اساسی