. قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها
. بانک جامع اطلاعات پرسنل
. یکپارچه با مدیریت تردد، کارگزینی، حقوق و دستمزد و حسابداریامکانات و ویژگی های زیر سیستم پرسنلی:

* قابلیت مدیریت و نگهداری پرونده های شغلی و مشخصات استخدامی پرسنل
* امکان ثبت سوابق تحصیلی پرسنل و بستگان آن
* ثبت سوابق ایثارگری و یا بسیج و مشخصات نظام وظیفه،
* امکان ثبت سوابق دوره های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی
* ثبت سوابق بیمه، سوابق کاری ، محل سازمانی و اطلاعات بانکی پرسنل
* امکان پیوست پرونده و یا فایل مربوط به پرسنل
* الصاق عکس به سوابق پرسنل
* امکان تعیین وضعیت پرسنل (فعال/غیرفعال/ تعلیقی)
* تعریف رسته و رشته های شغلی متناظر با آن به صورت نامحدود
* امکان انتساب پرسنل اداری به پست های سازمانی تعریف شده در چارت با محدوده تاریخ
* ایجاد گروههای شغلی و اختصاص امتیاز به آن

* امکان مشاهده و چاپ پروفایل کارکنان
* گزارش کامل اطلاعات پرسنلی شامل سوابق کاری داخل و خارج  سازمان، سوابق تحصیلی،
اطلاعات بستگان و...
* گزارش میانگین سنی پرسنل با فیلتر جنسیت و..
* مدرک تحصیلی
* گزارش پراکندگی تحصیلی