. یکپارچه بودن فرآیند ثبت ، تحلیل ، رهگیری و گزارش وجوه نقد ، چک ها و ضمانت نامه ها
. فرآیند یکپارچه درخواست وجه تا صدور چک
. صدور اتوماتیک اسناد حسابداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها
. قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها


اطلاعات پایه:
* تعریف صندوق، تنخواه گردان؛ و اختصاص صندوقدار و تنخواه دار به آنها
* تعریف بانک، شعبه، حساب بانکی، دسته چک
* قابلیت تعریف قالب های مختلف برای چاپ چک


عملیات:
* دریافت و پرداخت

* دریافت و پرداخت نقدی بانکها و چک به همراه انواع مراوده بطور تکی و ترکیبی
* دریافت و پرداخت تضامین به صورت چک، سفته بانکی ، وثیقه ملکی، اوراق مشارکت، LC و ضمانت نامه بانکی به صورت تکی و ترکیبی


* عملیات چک ها

* تغییر وضعیت تمامی رخداد های چک پرداختی اعم از اعام وصول، باطل کردن چک و عودت چک
* تغییر وضعیت تمامی رخدادهای چک دریافتی اعم از اعام وصول ، در جریان وصول، برگشت چک، عودت چک و خرج چک

* امکان ویرایش چکهای دریافتی و صادره (پرداختی) قبل از صدور سند حسابداری
* رهگیری چک جهت پیگیری مسیر حرکت (تغییر وضعیت) چک ها
* مرور چک ها (لیست کلیه اسناد دریافتی و پرداختی جهت کنترل)
* مغایرت گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانك به شكل فایل excel
* کارتابل درخواست وجه (درخواست وجه، تایید توسط مدیر، پرداخت از خزانه)
* گزارش سررسید اسناد تضمینی
* عملیات اسناد تضمینی( امکان تقلیل ، افزایش، عودت، تمدید اسناد)
* قابلیت صدور جمعی و فشرده شده اسناد خزانه جهت جلوگیری از حجم اسناد در حسابداری
* امکان اتصال دریافت و پرداخت با ماهیت های زیر سیستم در قالب حسابداری سه بعدی - مثا دریافت بابت فاکتور یا پرداخت حقوقگزارشات:
* خلاصه دریافت پرداخت( گردش چک،گردش نقدی) به صورت ماهانه
* گزارش چکهای صادره وصول شده (پرداختی وصول)
* گزارش چکهای صادر شده ضمانتی
* گزارش چکهای صادره (پرداختی) باطل شده
* گزارش چکهای دریا فتی وصول شده
* گزارش چکهای دریافتی خوابانده شده به حساب
* گزارش چکهای دریافتی ضمانتی
* گزارش چکهای دریافتی بازگشت داده شده
* گزارش چکهای دریافتی برگشت داده شده
* گزارش عملیات اسناد تضمینی
* گزارش نقدینگی به صورت ماتریسی
* گزارش سررسید اسناد تضمینی
* گزارش چکهای سررسید شده