امکانات:
* امکان تعریف نامحدود شیفت هاى تردد، تقویم ها و برنامه ریزى کارى پرسنل
* انتساب شیفت کاری به پرسنل
* امکان تعریف انواع پارامترهاى مرتبط با شیفت ها نظیر شناورى، بازه مجاز قبل و بعد، زمان استراحت و...
* پشتیبانی از انواع دستگاههای حضور و غیاب
* امکان تعریف انواع فرم هاى حضور و غیاب از جمله انواع مرخصى، ماموریت، مجوز هاى کارى


 

عملیات:

* ثبت ورود و خروج پرسنل به صورت دستی

* فراخوانی اطلاعات ساعات ورود و خروج پرسنل از طریق دستگاه‌های حضور و غیاب

* امکان ثبت مرخصی و ماموریت پرسنل

* امکان محاسبه مانده مرخصى بر اساس قواعد تعریف شده و انتقال به سال بعد بر اساس میزان ذخیره مجاز

* امکان درنظر گرفتن شرایط خاص به تفکیک پرسنل، واحد و یا هر نوع گروه بندى دلخواه

* محاسبه خودکار کارکرد بر اساس داده های تردد پرسنل(شیفت، ورود و خروج، مرخصی و ...)

* مشاهده تردد روزانه

* بررسی و ویرایش داده های ورود و خروج پرسنل

* ﮔﺮﺩﺵ مرخصی پرسنل ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ (کارتابل مرخصی)

* ﮔﺮﺩﺵ ماموریت پرسنل ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ (کارتابل ماموریت)

* امکان ارجاع اتوماتیک درخواست ماموریت و مرخصی به مدیر مربوطه بر اساس ساختار سازمانی

 

امکان گزارش‌گیری از:

* ورود و خروج  به تفکیک پرسنل و بر اساس واحد هاى سازمانى به صورت لحظه ای

* اطلاعات نامعتبر و تردد هاى ناقص به تفکیک پرسنل

* ماموریت پرسنل

* مرخصی پرسنل

* کارکرد پرسنل