اطلاعات پایه:
* تعریف انواع عقود برای ارائه تسهیلات و پارامترهای مجاز جهت استفاده از عقود ، اعم از نوع عقد ،
درصد کارمزد عقد، در صد جریمه ، تعداد اقساط مجاز ، مدت زمان مجاز استفاده از عقد ...
* تعریف انواع موضوعات برای ارائه تسهیلات بنا به درخواست موسسات و شرکت ها
* ثبت کلیه اطلاعات متقاضیان دریافت تسهیلات اعم از حقیقی و حقوقی
* تعریف انواع آ یین نامه های داخلی موسسات جهت اعمال در تسهیلات پرداختی
* تعریف انواع پارامترهای نظارتی
* تعریف انواع ضمانت های قابل استفاده ودرصد ضریب ارزش تضامین آنها
* تعریف فرمت قرارداد


عملیات:

* ثبت درخواست تسهیلات برای متقاضیان
* دریافت تضامین و صدور سند در خزانه
* ثبت قرارداد
* تخصیص منبع تامین کننده قراردادها
* تقسیط قرارداد
* پرداخت تسهیلات صدور چک در خزانه
* بازپرداخت تسهیلات
* کارتابل گردش فرآیند تسهیلات ( از مرحله درخواست تا تاییدات لازم و پرداخت تسهیلات)


گزارشات:

* گزارش تسهیلات پرداخت شده
* گزارش بازپرداخت به تفکیک اقساط
* گزارش اطلاعات متقاضیان
* گزارش قراردادهای ثبت شده
* گزارش قراردادهای سررسید شده
* گزارش درآمد پایان دوره