* امکان اتصال و ارتباط با زیر سیستم حقوق و دستمزد
* قابل انعطاف در مقابل تغییرات قانون خدمات کشوری ، قانون کار و ...


*امکان تعريف درختواره واحد هاى سازمانى و تشکيلاتى بصورت نامحدود 
* تعريف مشاغل بصورت رسته و رشته هاى شغلى 
* امکان تعريف انواع طبقات شغلى و پارامترهاى موثر در عوامل حکمى مرتبط با هر طبقه 
* اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻜﻤﻰ، حقوقی، کارکردی و... به صورت نامحدود
*امکان پیاده سازی و استقرار نرم افزارها برای انواع نظام ها، آئین نامه ها و انواع استخدام در یک سازمان
* امکان بارگذاری تاریخچه احکام از طریق اکسل
* انتصاب پست های سازمانی تعریف شده به پرسنل
* انتصاب پست های غیر رسمی به پرسنل
* ثبت تاريخ هاي تعجيل و تاخير در روند ارتقاي گروه و  طبقه ي شخص 
* ﺻﺪور اتوماتيک اﺣﻜﺎم خدمات کشوری ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮﺳﻨﻞ
* اﻣﻜﺎن ﺻﺪور اتوماتيک اﺣﻜﺎم خدمات کشوري از سال 88 به بعد
* ﺻﺪور اتوماتيک اﺣﻜﺎم قانون کار ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮﺳﻨﻞ
*  ﺻﺪور اتوماتيک قرادادهای ﭘﺮﺳﻨلی
*   امکان صدور دستی احکام ( بازنشستگی، اخراج و ...)
* ﮔﺮدش ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس روال ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ  (کارتابل حکم) 
* امکان تشخيص خودکار رتبه و طبقه شغلى پرسنل بر اساس پارامتر هاى تحصيلى و ...
* امکان ارتقا رتبه و طبقه شغلی پرسنل به طور اتوماتیک 
*  ثبت نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان بر اساس شاخص هاي تعريف شده در هر دوره ارزيابي
* امكان اعمال نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان در محاسبات پاداش و بهره وري
* چاپ حکم و قرارداد کارگ يزني
* گزارش عوامل حقوقي به صورت نمودار
* گزارشگیری از اطلاعات کارگزینی پرسنل ( پست ، شغل ، رتبه و ...)