ارزش های سازمانی


• مهندسی فکر میکنیم.
• مشتری، شریک سازمانی ماست.
• پرسش را ضعف نمیدانیم و عاشق یادگیری هستیم.
• در یاد دادن و آموختن به یکدیگر سخاوتمند هستیم.
• ما مشتاقانه برای رسیدن به رشد و تعالی فردی و سازمانی میجنگیم.
• هیچ کاری را شروع نمیکنیم مگر اینکه با موفقیت به اتمام برسانیم.
• ما حرفه ی خود را دوست داریم و همواره برای پیشرفت تلاش میکنیم.
• به اصول اخلاقی بسیار پایبندیم و احترام به مشتری را مقدم بر احترام به خودمان میدانیم.
• ایمان داریم که حال خوب ما و مشتریانمان در حین همکاری، هیچگاه نباید فراموش شود.
• مهم ترین دلیل توافقات همکاری مشتریان با ما، شخصیت سازمانی ماست؛ سپس توان مندی های فنی ما